مجموعه مهندسی صنایع شامل دو گرایش زیر است که ضرایب دروس هر دو گرایش مطابق با جدول فوق است:
1) مهندسی صنایع
2) مهندسی مالی

ضرایب دروس گرایش مهندسی صنایع در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی صنایع

ردیف

نام درس های کد رشته 1259

ضریب در گرایش مهندسی صنایع

1

تحقیق در عملیات 1

2

2

آمار و احتمال مهندسی

2

3

زبان عمومی و تخصصی

1

4

طرح‌ریزی واحدهای صنعتی

1

5

کنترل موجودی

1

 منبع : سایت مدیران