مهمترین شاخص های مقایسه وضعیت تحصیلی داوطلبان کنکور نسبت به یکدیگر یکی معدل موثر و دیگری میانگین وزنی نمرات خام آن ها است. به عبارت دیگر آنچه که رتبه داوطلبان را رقم می زند کمیت این دو شاخص است. لذا لازم است داوطلبان شرکت در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت برای مقایسه وضعیت تحصیلی خود نسبت به داوطلبان کنکورهای سالهای گذشته،  هنگام بررسی نمونه کارنامه ها، این معیارها را بیش از نمرات خام تک تک درس ها مدنظر داشته باشند.
میانگین وزنی نمرات خام هریک از کارنامه های زیر (بر اساس ضریب هر درس در گرایش مربوطه) توسط کارشناسان مرجع الکترونیکی علوم مدیریت ایران محاسبه شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است.

زبان عمومی و تخصصی

تحقیق در عملیات

آمار و احتمال مهندسی

طرح‌ریزی واحدهای صنعتی

کنترل موجودی

میانگین وزنی

رتبه

3

80

80.7

56.7

76.7

65.4

27

2.2

81

70

57

76

62.45714

33

25

80

65

44

83

63.14286

46

42

66

75

48

60

61.71429

47

11

64.91

80

51.8

80

61.80286

67

28

68

68

48

75

60.42857

72

5

78

76

40

60

59

94

23.33

92.98

41.67

55.56

60

58.31286

122

50

66.67

66.67

27.78

58.33

57.54143

124

0

78

66.66

38

71

56.90286

130

6

67

53

55

88

55.57143

133

6.67

64

63

66

63

55.66714

144

-4

63

61

74

76

56.28571

154

20

82

72

24

45

56.71429

155

3

80

53

33

55

51

220

0

76

67

32

47

52.14286

220

20

72

45

50

71

53.57143

229

-1.11

71.93

50

53.7

60

50.92143

281

14

61

93

12

0

47.71429

308

18

54

70

37

33

48

342

22.2

49.9

53.33

59

41

46.95143

355

12.2

52.63

51.67

44.44

70

47.89143

356

-2

64

61

62

28

48.28571

377

1.1

40

60

55

53

44.15714

428

21.11

87.72

28.33

5.56

51.67

44.34857

460

15.56

50.88

48.33

40.74

48.33

43.29286

472

1

45

70

25

50

43.71429

508

0

68.42

25

62.96

58.33

44.01857

522

12

60

38

19

40

38.14286

669

46

70

27

5

38

40.42857

697

2.22

42.11

15

44.44

26.67

26.79286

1491

منبع : سایت مدیران