1259-مهندسي صنایع- صنایع(كد گرايش1)

كد محل تحصيل

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت ‌نيم‌سال

ملاحظات

اول

دوم

5812

دانشگاه الزهرا(س)

6

-

فقط زن

5813

دانشگاه بوعلی سینا- همدان

6

-

فاقد خوابگاه

5814

دانشگاه تربیت مدرس

8

-

 

5815

دانشگاه تربیت معلم تهران

8

-

محل تحصیل کرج- محدودیت خوابگاه

5816

دانشگاه تفرش

4

-

 

5817

دانشگاه تهران

15

-

 

5818

دانشگاه شاهد

9

-

شرایط در انتهای دفترچه

5819

دانشگاه شهیدباهنر کرمان

4

-

فاقد خوابگاه

5820

دانشگاه صنعتی ارومیه

5

-

 

5821

دانشگاه صنعتی اصفهان

11

-

 

5822

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

5

-

اختصاص خوابگاه از نیمسال دوم تحصیلی

5823

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

22

-

 

5824

دانشگاه صنعتی شریف

15

-

 

5825

دانشگاه علم و صنعت ایران

16

-

فاقد خوابگاه خواهران و متاهلین

5826

دانشگاه فردوسی مشهد

5

-

 

5827

دانشگاه کردستان

9

-

 

5828

دانشگاه یزد

8

-

 

1259-مهندسي حمل ونقل ریلی(كد گرايش1)

كد محل تحصيل

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت ‌نيمسال

ملاحظات

اول

دوم

5847

دانشگاه علم و صنعت ایران

3

-

با ضرایب مهندسی صنایع-دردانشکده مهندسی راه آهن- فاقدخوابگاه خواهران ومتاهلین

1259-مهندسي فناوری اطلاعات(IT)(كد گرايش1)

كد محل تحصيل

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت ‌نيمسال

ملاحظات

اول

دوم

5848

دانشگاه تربیت مدرس

4

-

گرایش سیستمهای تکنولوژی اطلاعات- با ضرایب مهندسی صنایع

5849

دانشگاه تربیت مدرس

1

-

گرایش سیستمهای تکنولوژی اطلاعات- با ضرایب مهندسی صنایع- بورسیه کارکنان رسمی شاغل در نیروی انتظامی

1259-مهندسي صنایع- مدیریت نوآوری وفناوری(كد گرايش1)

كد محل تحصيل

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت ‌نيمسال

ملاحظات

اول

دوم

5850

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

6

-

با ضرایب مهندسی صنایع- اختصاص خوابگاه از نیمسال دوم تحصیلی

1259-مهندسي صنایع- مهندسی لجستیک و زنجیره تامین(كد گرايش1)

كد محل تحصيل

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت ‌نيمسال

ملاحظات

اول

دوم

5852

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

6

-

با ضرایب مهندسی صنایع- اختصاص خوابگاه از نیمسال دوم تحصیلی

1259-مهندسي مالی(كد گرايش2)

كد محل تحصيل

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت ‌نيمسال

ملاحظات

اول

دوم

5854

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

6

-

اختصاص خوابگاه از نیمسال دوم تحصیلی

5855

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

5

-

 

5856

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

5

-

شیوه آموزش محور

5857

دانشکده علوم اقتصادی

10

-

منبع : سایت unp