1259-مهندسي صنایع- صنایع(كد گرايش1)

كد محل تحصيل

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت ‌نيمسال

ملاحظات

اول

دوم

5829

دانشگاه الزهرا(س)

6

-

فقط زن

5830

دانشگاه بوعلی سینا- همدان

5

-

فاقد خوابگاه

5831

دانشگاه تربیت معلم تهران

5

-

محل تحصیل کرج- فاقد خوابگاه

5832

دانشگاه تفرش

2

-

 

5833

دانشگاه تهران

5

-

فاقد خوابگاه

5834

دانشگاه شاهد

9

-

شرایط در انتهای دفترچه

5835

دانشگاه صنعتی اصفهان

3

-

فاقد خوابگاه

5836

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

-

فاقد خوابگاه

5837

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

8

-

 

5838

دانشگاه صنعتی شریف

3

-

 

5839

دانشگاه فردوسی مشهد

3

-

فاقد خوابگاه

5840

دانشگاه یزد

3

-

 

1259-مهندسي صنایع- مدیریت نوآوری وفناوری(كد گرايش1)

كد محل تحصيل

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت ‌نيمسال

ملاحظات

اول

دوم

5851

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

-

با ضرایب مهندسی صنایع- فاقد خوابگاه

1259-مهندسي صنایع- مهندسی لجستیک و زنجیره تامین(كد گرايش1)

كد محل تحصيل

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت ‌نيمسال

ملاحظات

اول

دوم

5853

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

-

با ضرایب مهندسی صنایع- فاقد خوابگاه

1259-مهندسي مالی(كد گرايش2)

كد محل تحصيل

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت ‌نيمسال

ملاحظات

اول

دوم

5858

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

-

فاقد خوابگاه

5859

دانشکده علوم اقتصادی

5

-

محدودیت خوابگاه

 منبع : سایت unp