1259-مهندسي صنایع- صنایع(كد گرايش1)

كد محل تحصيل

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت ‌نيمسال

ملاحظات

اول

دوم

5843

دانشگاه علم و فرهنگ- تهران(غیرانتفاعی)

15

-

با همکاری پژوهشکده توسعه تکنولوژی محل تحصیل تهران- شرایط در انتهای دفترچه

5844

دانشگاه علوم وفنون مازندران-بابل(غیرانتفاعی)

15

-

 

1259-مهندسي مالی(كد گرايش2)

كد محل تحصيل

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت ‌نيمسال

ملاحظات

اول

دوم

5860

دانشگاه علم و فرهنگ-تهران(غیرانتفاعی)

15

-

محل تحصیل تهران- شرایط در انتهای دفترچه

5861

موسسه غیرانتفاعی رجاء- قزوین

15

-

منبع : سایت unp