1259-مهندسي صنایع- صنایع(كد گرايش1)

كد محل تحصيل

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت ‌نيمسال

ملاحظات

اول

دوم

5845

دانشگاه تهران

5

-

به صورت مشترک با دانشگاه ENSAMفرانسه

5846

دانشگاه تهران

15

-

محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش

منبع : سایت unp