پيام نور 89

1259-مهندسي صنایع- صنایع(كد گرايش1)

كد محل تحصيل

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت ‌نيمسال

ملاحظات

اول

دوم

5841

دانشگاه پیام نور مرکز تهران

10

-

 

5842

دانشگاه پیام نور مرکز تهران

20

-

شیوه آموزش محور

 منبع : سایت unp