ظرفیت سال ۹۲ آزمون دکتری مجموعه مهندسی صنایع :

توضیحات

ظرفیت پذیرش نیمسال اول

نام گرایش نام دانشگاه یا موسسه عالی محل تحصیل کد رشته محل دوره تحصیلی
- 1 مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا - همدان 3756 روزانه
- 15 مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس 3757 روزانه
بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیان مستضعفان 2 مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس 3758 روزانه
محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی 6 مهندسی صنایع دانشگاه تهران 3759 روزانه
محل تحصیل تهران 2 مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی تهران 3760 روزانه
عنوان رشته مهندسی صنایع - شرایط در انتهای دفترچه 2 مهندسی صنایع دانشگاه شاهد 3761 روزانه
- 3 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان 3762 روزانه
- 4 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر 3763 روزانه
- 1 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 3764 روزانه
- 1 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف 3765 روزانه
گرایش مدیریت سیستم و بهره وری 3 مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران 3766 روزانه
گرایش مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی 3 مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران 3767 روزانه
گرایش مهندسی صنایع 6 مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران 3768 روزانه
- 5 مهندسی صنایع دانشگاه کردستان 3769 روزانه
- 12 مهندسی صنایع دانشگاه یزد 3770 روزانه
محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی 3 مهندسی صنایع دانشگاه تهران 3771 نوبت دوم
محل تحصیل تهران مازاد بر ظرفیت 1 مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی تهران 3772 نوبت دوم
- 1 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان 3773 نوبت دوم
- 1 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 3774 نوبت دوم
گرایش مدیریت سیستم و بهره وری 1 مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران 3775 نوبت دوم
گرایش مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی 1 مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران 3776 نوبت دوم
عنوان رشته مهندسی صنایع 5 مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران 3777 پیام نور
محل تحصیل پردیس کیش 4 مهندسی صنایع دانشگاه تهران 3778 پردیس
محل تحصیل پردیس البرز کرج 5 مهندسی صنایع دانشگاه تهران 3779 پردیس

منبع : سایت پی اچ دی تست