در نگارش مقاله خوب است که نمومنه مقالات مناسبی را جلوی چشم داشته باشیم و به عنوان الگو از آنها ایده بگیریم . یک مقاله الگو باید چند ویژگی مهم را داشته باشد :

  1. در رشته تخصصی ما باشد زیرا مثلا مقالات رشته مهندسی غالبا با مقالات جامعه شناسی خیلی تفاوت دارند.
  2. از همان نوعی باشد که مقاله ماست.مثلا اگر مقاله ما از نوع مقالات تجربی است،مقاله الگو هم از نوع مقالات تجربی باشد.
  3. نزدیک به موضوع مقاله ماباشد چرا که بسته به موضوعات مختلف ، حساسیت های مختلفی در نگارش مقاله وجود دارد.
  4. از مجله مدنظر ما یا مجلات مشابه آن باشد.مثلا اگر مقاله ما قرار است برای یک مجله با گرایش کیفی ارسال شود ، بهتر است که مقاله ی الگوی انتخابی هم از همان نوع مجلات باشد.