در کنفرانس ها ، پژوهشگران مقالات را ارائه کرده و سپس همه مقالات ارائه شده در کنفرانس در کتابچه مجموعه مقالات (conference proceeding) چاپ میشوند .

دسترسی به کتابچه کنفرانس ها ممکن است ساده نباشد و تنها تعداد محدودی برای پژوهشگران شرکت کننده در کنفرانس چاپ شده باشد و یا در مورد کنفرانس هایی که هر ساله برگزار میشود ، ممکن است تنها یک کاتالوگ از کنفرانس های سال های مختلف در کتابخانه ها در دسترس باشد . البته برخی از کنفرانس ها نیز کتابچه مجموعه مقالات را به تعداد زیاد منتشر کرده و در اختیار کتابخانه های مختلف قرار میدهند.

امروزه با توجه به امکان انتشار مقالات در قالب CD ، چاپ کتابچه های مجموعه مقالات محدودتر نیز شده است.