اگر میزان سهم نویسندگان در مقاله یکسان باشد چه کنیم ؟

ترتیب نویسندگان نشان دهنده ی میزان مشارکت نسبی آنها در انجام پژوهش و تدوین مقاله است .اما اگر فکر میکنید که سهم نویسندگان در مقاله تقریبا یکسان است چه باید بکنیم؟

بعضی ز نظام های ارزشیابی این اجازه را میدهند که نویسندگان مقاله در یک سطح ارزیابی شوند .

مثلا همه امتیاز مساوی از داشتن مقاله بگیرند . در این حالت معمولا ، نویسندگان به تریتب حروف الفبای نام خانوادگی ذکر میشوند و به صورت پاورقی در کنار اسم نویسندگان توضیح داده میشود که همه

نویسندگان به یک اندازه در تدوین مقاله مشارکت داشته اند .