بخش مرور ادبیات به طور کلی پاسخ به سوالات زیر است :

  1. کارهای اصلی انجام شده در زمینه تحقیق چیست ؟
  2. چه پیشرفتی از زمان انجام این کارها در این زمینه اتفاق افتاده است ؟
  3. جدیدترین کارهای مرتبط با تحقیق انجام شده کدامند ؟ بهترین ترتیب بیان آنها کدام است ؟
  4. دستاورد ها و نقاط ضعف کارهای مطرح شده چیست ؟
  5. این نقاط ضعف چه اشکالاتی را آشکار میکنند ؟
  6. چگونه تحقیق انجام شده در این مقاله قصد برطرف کردن اشکالات را دارد ؟