وقتی که مقاله مان را به مجله ای ارسل میکنیم ، اول از همه این مقاله توسط سردبیر مجله مورد بررسی قرار میگیرد . سردبیر دو مسئله مهم را چک میکند :

  1. آیا مقاله به موضوعات مورد توجه مجله مرتبط است ؟
  2. آیا مقاله از حداقل های کیفیتی لازم برای بررسی شدن توسط داورها برخوردار است ؟

اگر پاسخ هرکدام از این سؤالات منفی باشد مقاله توسط سردبیر مردود میشود و اصلا به فرآیند داوری وارد نمیشود . در این حالت اصطلاحا گفته میشود که 

مقاله ما همان روی میز سردبیر مردود شده است یا اصطلاحا Desk Reject شده است . در این حالت معمولا سردبیر دلیل مردود شدن را به ما بیان میکند.