آیا باید فقط از منابع جدید در مرور ادبیات استفاده کنیم ؟

نه لزوما . استفاده از منابع به روز در مرور ادبیات از این جهت خوب است که نشان میدهد که با مطالعات اخیر آشنا هستیم .

اما این کار به این معنی نیست که از منابع قدیمی و اصیل نباید استفاده نمود .

به ویژه در رشته های علوم انسانی بسیار رایج است که در مقدمه مقاله ، وقتی که میخواهیم مفاهیم پایه را مطرح کنیم از تئوری های جا افتاده استفاده کنیم و یا سابقه

شکل گیری یک بحث را طرح کنیم ، به مقالات و کتاب های اصیل در آن موضوع اشاره کنیم .

این کار نشان دهنده ی آن است که ما با متون کلاسیک و پایه رشته تحقیقاتی خودمان به خوبی آشنا هستیم و سابقه این رشته تحقیقاتی را میدانیم .

در حالتی که مقاله ما از نوع مرور ادبیات باشد ، این مسئله بسیار حیاتی است ، چرا که باید سیر تحولات موضوع مورد نظر را از ابتدای شکل گیری تا به حال به صورت مناسبی طرح و تحلیل کنیم.