نویسنده ی مسئول ، عمدتا مسئول مکاتبات در خصوص مقاله ، مسئول چاپ و نشر مقاله و پیگیری کارهای مقاله تا مرحله چاپ و نشر است .

زودتر از سایر نویسندگان ، مورد خطاب مجلات و هیئت تحریریه آنان قرار میگیرد و مسئولیت اصلی در خصوص بازتاب نتایج ارزیابی مقاله

قبل از انتشار و حتی بعد از انتشار آن را بر عهده دارد.

معمولا نویسنده مسئول ، نویسنده ای متعهد به سایر نویسندگان با رعایت موازین اخلاق علمی و پژوهشی است و عمدتا در کار علمی مشترک

نسبت به سایر نویسندگان ، مجرب تر و در آن حوزه پژوهشی خاص ، صاحب سبک تر ، و برای مخاطبان شناخته شده تر است .

به همین دلیل است که در بسیاری از کارهای علمی مشترک ، اساتید راهنما ، نویسنده مسئول مقاله نیز هستند .