آیا همه مقالات باید بخش مرور ادبیات داشته باشند ؟

خیر . در مقالات تجربی ، به صورت معمول بخش مرور ادبیات داریم ، اما در بعضی مجلات و رشته ها رسم بر این است که مطالبی را که میخواهیم در مرور ادبیات بیان کنیم را در دل همان مقدمه ذکر میکنیم . مثلا در مقدمه که میخواهیم اهمیت موضوع را نشان دهیم ، همان جا بیان میکنیم که چه کارهایی در گذشته انجام شده و چه کارهایی انجام نشده است .

این عمدتا برای حالتی است که مطالعات گذشته کم بوده اند . همچنین این حالت بستگی به سبک رایج در آن مجله یا رشته تحقیقاتی دارد . ولی به صورت کلی این استاندارد پیشنهاد نمیشود . حالت دیگر وقتی است که مقاله ما از نوع مرور ادبیات است . در این حالت دیگر نیازی نیست که یک بخش مجزا به عنوان مرور ادبیات داشته باشیم ، زیرا کل مقاله خودش یک مرور ادبیات است .