با توجه به اینکه هرچه تعداد نویسندگان مقاله کمتر باشد ، امتیاز بیشتری به نفرات میرسد ، بنابراین باید تلاش شود که تا حد ممکن تعداد نویسندگان مقاله کم باشد.

اما در بین نویسندگان مقاله ، نویسنده ی اول در واقع به عنوان مسئول اصلیه مقاله و مدیر پژوهش در نظر گرفته میشود و جایگاه بالایی در بین اسامی دارد.

نویسنده ی اول به نوعی شناسنامه اصلی مقاله است و کار علمی مشترک معمولا با اسم وی شناخته میشود .

نویسنده ی اول صاحب اصلی اثر و معمول کسی است که بیشترین تلاش و کوشش را برای به ثمر رسیدن کار پژوهشی انجام داده است ودر نگارش و ویرایش

مقاله علمی بیشترین سهم و مسئولیت را داشته است .