گاهی اوقات در بخش راهنمایی ارسال مقاله به یک ژورنال و یا در پاسخ اولیه سردبیر به مقاله ارسال شده از جانب شما ، به لزوم دریافت ACP پیش از آغاز فرآیند داوری اشاره میشود.

ACP که مخفف Article processing Charge است در واقع همان چیزی است که عموما با عنوان publication fee نیز از آن یاد میشود که هزینه چاپ مقاله در نشریات open access است.

البته بسیاری از نشریات رایگان نیز امکان open access نمودن مقاله شما را در صورت پرداخت هزینه فراهم کرده اند .