مقاله چند نویسنده داشته باشد خوب است ؟

به تعداد افرادی که واقعا در تولید وتدوین محتوای مقاله مشارکت کرده اند . در رشته های علوم پایه مانند فیزیک که گاهی اوقات ده ها محقق روی یک پروژه تحقیقاتی کار میکنند ، اسامی تمامی نویسندگان در مقاله ذکر میشود .

در رشته های علوم انسانی که تعداد محققین یک مقاله کمتر است ، معمولا بین دو تا چهار نفر مقاله را مینویسند .

دقت کنید که افزایش تعداد نویسندگان مقاله معمولا نقشی در داوری مقاله ندارد .

مثلا انتظار این نیست که مقاله ای که 4 نویسنده دارد ، دو برابر مقاله ای که 2 نویسنده دارد مطلب یا کیفیت داشته باشد .

اما افزایش تعداد نویسندگان مقاله ممکن است که فرآیند نگارش مقاله و بازنگری آن را طولانی کند ، چراکه هماهنگی و مدیریت تیم بزرگ نویسندگان معمولا دشوار است .