در بخش مرور ادبیات مقاله چه باید نوشت؟

در ساختار استاندارد مقاله بعد از بیان مقدمه ، به صورت دقیق تر به شرح یافته های مرتبط قبلی و تحلیل و نقد آن ها میپردازیم .

این کار را در بخش مرور ادبیات مقاله انجام میدهیم . هدف ما در بخش مرور ادبیات این است که به صورت دقیق تر و جزیی تر نشان دهیم

که چه کارهایی در ارتباط با موضوع تحقیق مقاله انجام شده ، این کارها چه یافته هایی داشته اند ، چه نقاط قوت و ضعفی در کارهای گذشته بوده ،

و در مجموع ، کارهای گذشته را که نگاه میکنیم ، چه خلأهایی وجود دارد که این مقاله حاضر میخواهد آن را پر کند . همچنین در نگارش مرور ادبیات

سعی میکنیم که مواد خام تحقیق خودمان ، مانند تعاریف ، پیش فرض ها ، و ابزارهای اندازه گیری را از منابع قبلی استخراج کنیم .