یک ترتیب منطقی برای نگارش مقاله میتواند به این صورت باشد که ابتدا بخش مواد و روش ها ، سپس نتایج ، آنگاه مقدمه ودر انتها

بخش بحث مقاله به رشته تحریر درآید . با این حال عده ای معتقدند مقدمه باید قبل از نوشتن سایر قسمت های مقاله نوشته شود و برخی دیگر نیز

بر این اعتقادند که در انتها اضافه شود ؛ اما به هر شکل بذل توجه و دقت کافی از جانب نویسنده در تنظیم مقدمه ضروری است .