یک راه بسیار خوب برای دانستن اینکه آیا با این مقالات و این تعداد رفرنس توانسته ایم پشتوانه لازم را ایجاد کنیم یا خیر این است که به سوالات زیر پاسخ دهید :

  1. آیا نکات و جملات مهمی در متن هستند که بدون پشتوانه علمی رها شده باشند ؟
  2. آیا بیش از حد به یک منبع تکیه نشده است ؟ آیا برای تحکیم نکات اساسی تحقیق از 2 یا 3 منبع استفاده شده است ؟
  3. اگر جملاتی بدون پشتوانه علمی در متن وجود دارد ، آیا از منابع موجود میشود برای این امر استفاده کرد ؟
  4. اگرم موضوع تحقیق مسئله ای است که نظرات مخالفی درباره آن وجود دارد ، آیا از هر دو جنبه موضوع منابعی ذکر شده است ؟