برخی از کارهای غیر اخلاقی در مقاله نویسی :

  1. اضافه کردن نام افرادی که در نگارش مقاله و انجام پژوهش نقشی نداشته اند به عنوان نویسندگان مقاله .
  2. داده سازی ؛ یعنی بدون انجام پژوهش و جمع آوری وتحلیل داده های مورد نیاز ، حدسیات خود را به عنوان نتیجه پژوهش ارائه دهید .
  3. بی اخلاقی در محرمانگی ؛ یعنی اطلاعاتی که به نحوی به زندکی خصوصی افراد حقیقی و حقوقی مرتبط میشود را در مقاله خود ارائه کنید .
  4. پذیرفتن داوری مقاله خارج از حوزه تخصصی .