فرض کنید مقاله ما در سال 2009 در مجله ای چاپ شده که در آن زمان ضریب تاثیرش 0.6 بوده است . الان در سال 2013 ، ضریب تاثیر مجله 1.2 است کدام ضریب تاثیر مبنای ارزیابی مقاله ما باید قرار بگیرد ؟

پاسخ این است که هر دوتا . بعضی از مراجع ، ضریب تاثیر در زمان چاپ مقاله را ملاک میدانند . دلیلش این است که مقاله ما در آن زمان به مجله ارسال شده (در آن زمان سطح مجله در حد 0.6 بوده)

اما استدلال آنهایی که آخرین ضریب تاثیر مجله را مبنا قرار میدهند یعنی (1.2) این است که این ضریب تاثیر جدید متاثر از مقالات قدیمی چاپ شده در مجله است که مقاله ما هم جزئی از آن بوده است . مانند شرکتی که

الان ارزش سهامش بالا رفته .