در بسیاری مقالات فارسی پژوهشگران عینا جمله را نقل کرده و به دادن ارجاع بسنده میکنند . این در حالی است که برای انجام پارافریز به طور صحیح و حذر کردن از سرقت ادبی ، لازم است :

  1. نویسنده باید متن مقاله را درک کرده و به زبان خودش متن را بازنویسی کند .
  2. تغییر در جملات تنها به جابه جایی فعل و فاعل نباید محدود شود و چنین نقل قولی صحیح وقابل قبول نیست .
  3. پس از باز نویسی متن توسط نویسنده ارجاع دادن به مقاله اصلی الزامیست .