نکاتی در تدوین مقدمه مقاله :

  1. هرگز در مقدمه به نتایج حاصل از مطالعه اشاره نکنید .
  2. به هنگام نوشتن ، آنجا که از موضوعی پذیرفته واثبات شده سخن به میان می آورید ، از زمان حال ساده و آنجا که به پژوهش ها و مطالعات قبلی اشاره میکنید از زمان گذشته استفاده نمایید . چنانچه خواستید عبارتی را عیناً از دیگران نقل نمایید آن را داخل گیومه قرار دهید .
  3. تا حد امکان از مخفف های نادر و بعضا نامأنوس استفاده نکنید . هیچ چیز نمیتواند سریعتر از علائم اختصاری بی معنی که مخاطب نمیداند او را از خواندن مقاله منصرف نماید
  4. از تکرار فراوان واژگان کلیدی پرهیز کنید ، زیرا به زیبایی مقدمه لطمه میزند .
  5. همواره به همخوانی عنوان مقاله و مشکل مورد مطالعه توجه کنید و در گیرو دار تحلیل مقاله ازاین نکته مهم غافل نمانید .
  6. برای مخاطبان بنویسید ، نه برای خودتان . بعضاً مؤلفان در خصوص آنچه میخواهند بگویند و نیز مخاطبانشان توجه کافی ندارند . آنها نگارش خود را با ایده ای شروع میکنند و امیدوارند خواننده با درایت شخصی خود نکات مهم آن را دریابد واعتراضی هم نکند .
  7. مراجع در مقدمه : نه آنقدر از مطالب کتب مرجع استفاده کنید که فرم کلی مقاله حالت عامیانه و بدیهی به خود بگیرد و نه آنقدر اختصاصی بنویسید که برای عمده خوانندگان ابهام آفرین باشد .
  8. سیر ارائه مطالب در مقدمه : همواره سیر ارائه مطلب در مقدمه از عام به خاص است ؛ به عبارت دیگر نویسنده ، مطلب را از جنبه های کلی شروع میکند و رفته رفته به قسمت های اختصاصی تر میپردازد تا در نهایت لزوم انجام مطالعه را برای تکمیل آنچه تاکنون انجام شده روشن نماید .