اولین خط مقدمه :

اولین خط مقدمه را میتوان مهمترین بخش آن در نظر کرفت چرا که محور آن ایجاد انگیزه در خواننده از طریق تبیین اهمیت و گستردگی موضوع مطالعه است . در جمله اول مقدمه معمولا موضوع اصلی مطالعه معرفی میشود . پاراگراف های بعدی به بررسی متون و ذکر هدف مطالعه اختصاص دارد .

هنر و تکنیک نوشتن یک مقدمه خوب :

لازم است نویسنده در مقدمه به خوبی تاکید نماید که چگونه فرضیه را تهیه کرده است . در این راستا نویسنده باید به خوبی ارتباط مطالعات قبلی با تحقیق خود را روشن کند . چرا که عدم توجه به این نکته از شایع ترین مشکلات موجود در بخش مقدمه است .

پاراگراف آخر مقدمه :

خص.صیات مهم پاراگراف آخر مقدمه بهترین محل برای بیان هدف مطالعه است . این قسمت همچنین محل نوشتن مزایای تکنیک یا متدولوژی جدید (اگر تحقیق در این مورد است) نیز میباشد . در جمله آخر این پاراگراف میتوانید به اختصار به روش اجرای مطالعه نیز اشاره کنید . اما بهتر است آن را به بخش مواد و روش ها واگذار کنید .