برای ثبت نام در دوره های آموزشی نرم افزارهای ژئوتکنیک اعم از نرم افزارهای plaxis ، pfc و flac می توانید با شماره 09100187726 و یا با با قرار دادن شماره  و ایمیل خود در پایین صفحه اطلاع رسانی نمایید تا توسط اساتید مجرب مشاوره و یا ثبت نام کنید.

نرم افزار انجام شده در این مقاله : نرم افزار پلکسیس ( plaxis )

خلاصه مقاله:
این مقاله به مقایسه نواحی تاثیر نشست سطح زمین و نشست بالای تونل دراثرایجادتونلهای تکی و دوقلو بااستفاده ازمدل سازی عددی توسط نرم افزار Plaxis 3D-2013 دریک محیط سنگی همگن می پردازد قطرمعادل برای تونلهای دوقلو بصورت مجموع قطردوتونل به علاوه فاصله تونلها ازهم تعریف شده است براساس نتایج بدست امده نواحی تاثیر افقی وقائم برای تونل تکی به قطر D برابر با 2.5D ازبدنه تونل فاصله مناسب مرکز به مرکز تونلها درتونل دوقلو برابربا 3.0D ناحیه تاثیر افقی هریک ازتونلها تا سایرعوارض زیرزمینی 1.0Deq و ناحیه تاثیر قائم تونلها برابر 0.75Deq بدست آمده اند درادامه تاثیر قطر عمق و فاصله تونلهای دوقلو ازیکدیگر درنظر گرفته شده و منحنیهای نشست سطح زمین و بالای تونل برای تونلهای تکی و دوقلو بایکدیگر مقایسه شده اند و به منظور اعتبارسنجی مدل نتایج حاصل با روابط تجربی پیشین موردمقایسه قرارگرفته و دقت و صحت مدل و نرم افزار را نشان میدهد

مشخصات نویسندگان :
وحید نیکوئی - کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک دانشکده مهندسی بخش مهندسی راه ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز
نادر هاتف - استاددانشکده مهندسی بخش مهندسی راه ساختمان ومحیط زیست دانشگاه شیراز

برای خرید و اطلاعات بیشتر به سایت سیویلیکا از اینجا وارد شوید .

برای ثبت نام در دوره های آموزشی نرم افزارهای ژئوتکنیک اعم از نرم افزارهای plaxis ، pfc و flac می توانید با شماره 09100187726 و یا با با قرار دادن شماره  و ایمیل خود در باکس زیر مشاوره و یا ثبت نام کنید.

منبع : http://www.waterengineers.ir