برای ثبت نام در دوره های آموزشی نرم افزارهای ژئوتکنیک اعم از نرم افزارهای plaxis ، pfc و flac می توانید با شماره 09100187726 و یا با با قرار دادن شماره  و ایمیل خود در پایین صفحه اطلاع رسانی نمایید تا توسط اساتید مجرب مشاوره و یا ثبت نام کنید.

نرم افزار انجام شده در این مقاله : نرم افزار پلکسیس ( plaxis )

خلاصه مقاله:
امروزه پایدارسازی گودبرداری ها جهت اجرای ساختمان های بلند مرتبه یکی از مهمترین مسائل در زمینه مهندسی ساختمان می باشد. از جمله روش های پایدارسازی گودبرداری ها در مناطق شهری، سیستم دیوار میخکوبی شده است که در دهه های اخیر بدلیل سرعت اجرا، دسترسی به ماشین آلات و روش ساخت و نیز جنبه ههای اقتصادی، بیشتر مورد توجه واقع گردیده است. از طرفی با توجه بهوجود تونلهای مترو و راه در مناطق شهری، در مواردی ممکن است گودبرد اری در مجاورت این تونلها قرار بگیرد و با توجه به انعطافپذیر بودن سیستم دیوار میخکوبیشده، پیشبینی میشود که این امر تاثیراتی روی تونل داشته و عملکرد آن را به مخاطره اندازد. در این مقاله به بررسی و تحلیل عددی تاثیرات گودبرداری های میخکوبی شده روی تونل ها پرداخته شده است. فرض بر این بوده که مقطع تونل دایروی بوده و حفاری به صورت تمام مقطع صورت گرفته است. مدلسازی ها با استفاده از مدلهای رفتاری مور - کولمب و خاک سخت شونده برای خاک چسبنده انجام و نتایج حاصل، با هم مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیلهای دو بعدی بیانگر این است که مقادیر جابجایی القا شده در پوشش تونل در اثر گودبرداری مجاور، در حالتی که از مدل رفتاری خاک سخت شونده استفاده شده نسبت به مدل رفتاری مور -کولمب، کمتر بوده و روند جابجایی های قائم پوشش تونل در دو حالت عموما مشابه ولی روند جابج اییهای افقی متفاوت می باشد. همچنین مقایسه نتایج تحلیل های دو بعدی با مقادیر مجاز ارائه شده برای جابجایی پوشش تونل نشان می دهد که بسته به موقعیت نسبی گودبرداری و تونل نسبت به هم، گودبرداریهای میخکوبیشده مجاور تونلها میتواند تاثیر قابل ملاحظهای روی جابجایی پوشش تونل داشته باشد.

مشخصات نویسندگان :
حسن عباسی اسفنجانی - کارشناس ارشد مهندسی عمران- خاک و پی، دانشگاه تبریز
هوشنگ کاتبی - دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
مسعود حاجی علیلو - دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

برای خرید و اطلاعات بیشتر به سایت سیویلیکا از اینجا وارد شوید .

برای ثبت نام در دوره های آموزشی نرم افزارهای ژئوتکنیک اعم از نرم افزارهای plaxis ، pfc و flac می توانید با شماره 09100187726 و یا با با قرار دادن شماره  و ایمیل خود در باکس زیر مشاوره و یا ثبت نام کنید.