مهمترین شاخص های مقایسه وضعیت تحصیلی داوطلبان کنکور نسبت به یکدیگر یکی معدل موثر و دیگری میانگین وزنی نمرات خام آن ها است. به عبارت دیگر آنچه که رتبه داوطلبان را رقم می زند کمیت این دو شاخص است. لذا لازم است داوطلبان شرکت در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت برای مقایسه وضعیت تحصیلی خود نسبت به داوطلبان کنکورهای سالهای گذشته،  هنگام بررسی نمونه کارنامه ها، این معیارها را بیش از نمرات خام تک تک درس ها مدنظر داشته باشند.
کارنامه های زیر از سایت Modir.ir گرفته شده است. اما از آنجا که این سایت تنها نمرات خام کارنامه ها  و رتبه افراد را اعلام می نماید و این اطلاعات نمی تواند معیار خوبی برای مقایسه وضعیت تحصیلی افراد نسبت به یکدیگر باشد، میانگین وزنی نمرات خام هریک از کارنامه ها نیز (بر اساس ضریب هر درس در گرایش مربوطه) توسط کارشناسان مرجع الکترونیکی علوم مدیریت ایران محاسبه شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است.

زبان تخصصی

استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت

ریاضیات عمومی 1 و 2 دوره فنی و مهندسی

معدل

میانگین وزنی

رتبه

42

71

28

16.64

48

204

25 70 10

12.82

37 764
17 68 12

13.86

35.4

820
10 67 9

13.84

32.4

1082

20

57

11

14.1

31.2

1137

5 56 8

18.75

26.6

1164

37 52 4

13.91

29.8

1298
16 60 2

14.31

28 1480
38 38

-1

17.16

22.4

1916

-1

27 34 -

24.2

1780
20 46 3

13.53

23.6

2334

20 44 1

14.87

22

2451

0 52 0

14.74

20.8

2720
0 50 0

14.89

20 2865
0 49 0

15.17

19.6

2981
6

38

4

15.4

18

3209

0 38 1

17.47

15.6

3470

0 49 0

13.51

19.6

3498
0 44 0

15.24

17.6

3581
21 26 10

13.8

18.6

3650
0 44 0

14.42

17.6

3863

8 27 0

17.24

12.4

4553

0 36 0

15.43

14.4

4601
0 32 0

16.92

12.8

4666

0 38 0

13.27

15.2

5113
0 34 0

14.17

13.6

5477
0

25

0

17.57

10

5578

0 23 0

17.26

9.2

6047
0 25 0

16.39

10 6171
0 34 0

12.69

13.6

6207
6 23

-7

18.13

7.6

6378

5 24

-2

15.3

9.8

6868
13 12 0

16.6

7.4

7521

1

21

1

15.01

9

7560

28 12 0

13.5

10.4

7614

0 7 0

17.56

2.8

9674

 

منبع:سایت مدیران