مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 88

رتبه نام دانشگاه نوع گرایش
7 صنعتی شریف روزانه -
34 صنعتی شریف روزانه -
60 تهران روزانه مدیریت بازاریابی
73 تهران روزانه مدیریت بازاریابی
75 تهران روزانه مدیریت بازاریابی
77 صنعتی شریف شبانه -
91 تهران روزانه مدیریت عملیات
92 صنعتی شریف شبانه -
99 تهران روزانه

مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

112 صنعتی شریف شبانه آموزش محور -
131 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه -
140 تهران شبانه مدیریت عملیات
160 تهران شبانه مدیریت عملیات
169 دانشکده علوم اقتصادی روزانه -
199 دانشکده علوم اقتصادی روزانه -
215

صنعتی مالک اشتر

روزانه

استراتژی و مدیریت تکنولوژی

225

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

روزانه -
240

دانشگاه تبریز

روزانه استراتژی
250 سمنان روزانه

مدیریت عملیات

266

دانشگاه صنعتی شاهرود

روزانه -
272 سمنان روزانه

مدیریت بازاریابی

273

صنعتی مالک اشتر

شبانه

استراتژی و مدیریت تکنولوژی

290

دانشگاه علم و فرهنگ تهران

غیرانتفاعی استراتژی
343

دانشگاه علم و فرهنگ تهران

غیرانتفاعی استراتژی
360

سمنان

شبانه بازاریابی
380 سمنان شبانه

مدیریت توسعه و منابع انسانی

407

دانشگاه پیام نور مرکز تهران – واحد دماوند

پیام نور -
426

دانشگاه علوم و فنون مازندران-بابل

غیرانتفاعی -
487

دانشگاه پیام نور مرکز تهران – واحد دماوند

پیام نور -
518

موسسه غیرانتفاعی قشم

غیرانتفاعی -
514

واحد بین الملل دانشگاه گیلان- رشت – محل تحصیل انزلی

بین الملل -
632

دانشگاه اصفهان

مجازی -
665

موسسه غیرانتفاعی قشم

غیرانتفاعی -
691

واحد بین الملل دانشگاه گیلان- رشت – محل تحصیل انزلی

بین الملل -
700

واحد بین الملل دانشگاه صنعتی شریف- کیش

بین الملل بازار ومحصول
742

غیرانتفاعی قشم

غیرانتفاعی -
796

واحد بین الملل دانشگاه صنعتی شریف- کیش

بین الملل بازار ومحصول
1095

غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران

غیرانتفاعی مجازی -
1125

غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران

غیرانتفاعی مجازی -
1310

غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران

غیرانتفاعی مجازی -
1465

غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران

غیرانتفاعی مجازی -

 

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 87

رتبه رشته/گرایش دانشگاه روزانه/شبانه
51 MBA تهران روزانه
81 MBA شریف شبانه
93 MBA شریف شبانه
97

گرایش مدیریت بازاریابی

تهران روزانه
110

MBA - گرایشهای استراتژی و مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

صنعتی مالک اشتر

روزانه
132

MBA -گرایش مدیریت عملیات-دانشکده فنی

تهران شبانه
153

گرایش استراتژی

تبریز روزانه
182 MBA

تهران (واحد دماوند )

پیام نور

216

گرایشهای تکنولوژی، کارآفرینی، مدیریت عملیات و سیستمهای اطلاعات مدیریت

سمنان روزانه
234

گرایش استراتژی

غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران

غیرانتفاعی
275 MBA

علوم و فنون مازندران

غیرانتفاعی
372

MBA - زمینه تخصصی محصول و بازار-دانشکده علوم مهندسی

واحد بین المللی دانشگاه صنعتی شریف (کیش )

غیرانتفاعی
393 MBA

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی قشم

غیرانتفاعی
632 MBA

غیرانتفاعی نور طوبی- تهران

مجازی غیرانتفاعی

820 MBA

غیرانتفاعی نور طوبی- تهران

مجازی غیرانتفاعی

853 MBA

غیرانتفاعی نور طوبی- تهران

مجازی غیرانتفاعی

 

منبع:سایت مدیران