دانشگاههاي ارائه دهنده رشته مديريت اجرايي - سراسري

  سال86 سال87

سال 88

دانشگاه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه

دانشگاه علم وصنعت ايران

12 - 10 - 8 -

دانشگاه علامه طباطبايي

6 5 6 7 14 13

دانشگاه تهران - پرديس قم

6 6 7 8 5 5

دانشگاه مازندران

- - 2 3 2 2

دانشگاه يزد

3 3 - - 4 2

دانشگا شهیدبهشتی تهران

- - - - 10 -

دانشگاه تهران

- - 10 12 5 6

دانشگاه باهنر کرمان

- - 5 5 4 4

دانشگاه سمنان

- - 7 4 3 3

توجه: در ظرفیت سال 1388، ظرفیت شیوه آموزش محور با شیوه عادی جمع شده است.

 

دانشگاههاي پيام نور و غيرانتفاعي
پذيرش در دانشگاههاي زير از طريق کنکور سراسري کارشناسي ارشد سازمان سنجش مي باشد.ليکن داراي شهريه و گاهاً شرايط خاص مي باشند.

دانشگاه سال86

سال 87

سال88

دانشگاه پيام نورمركزتهران

20 20 20

دانشگاه پيام نورمركزساوه

20 20 20

دانشگاه پيام نورمركزبابل

20 20 20

دانشگاه پيام نور مرکز گرمسار

- 20 20

دانشگاه بين المللي چابهار(غيرانتفاعي وغيردولتي )

- 15 -

موسسه غیرانتفاعی البرز-قزوین

- - 15

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي تهران-مجازي

- 50 -

دانشگاه پيام نور مرکز تهران -واحد کرج

- 20 20

دانشگاه پيام نورمركزساري

20 20 20

دانشگاه پيام نورمركزبندرعباس(واحدقشم )

20 20 20

دانشگاه پيام نور مرکز ورامين

- 20 20

سازمان مديريت صنعتي

15 15 15

دانشگاه اصفهان- مجازی

- - 40

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي مجازي فارابي

- 40 40

 

منبع : سایت مدیران