مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1388

رتبه

نام دانشگاه

نوع

10

علم و صنعت ایران

روزانه

30

علم و صنعت ایران

روزانه

34

شهیدبهشتی

روزانه

41

علامه طباطبایی

روزانه

43

علامه طباطبایی

روزانه- آموزش محور

46

تهران

شبانه

56

علامه طباطبایی

شبانه

67

پيام نورمركزتحصيلات تكميلي تهران

پیام نور

131

سازمان مدیریت صنعتی

غیرانتفاعی

152

پيام نورمركزتحصيلات تكميلي تهران

پیام نور

196

پيام نورمركزتحصيلات تكميلي تهران

پیام نور

208

غیرانتفاعی البرز قزوین

غیرانتفاعی

209

دانشگاه اصفهان

مجازی

258

غیرانتفاعی قزوین

غیرانتفاعی

258

پیام نور تهران- واحد کرج

پیام نور

294

دانشگاه اصفهان

مجازی

310

پیام نور ورامین

پیام نور

346

پیام نور ساری

پیام نور

381

پیام نور ورامین

پیام نور

394

پیام نور ساوه

پیام نور

419

پیام نور گرمسار

پیام نور

424

دانشگاه اصفهان

مجازی

478

پیام نور گرمسار

پیام نور

544

پیام نور ساوه

پیام نور

600

پیام نور بابل

پیام نور

604

دانشگاه اصفهان

مجازی

670

دانشگاه اصفهان

مجازی

691

پیام نور بندرعباس- واحد قشم

پیام نور

703

پیام نور بندرعباس- واحد قشم

پیام نور

713

پیام نور بندرعباس- واحد قشم

پیام نور

 

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد 87

رتبه

دانشگاه

روزانه/شبانه

30

تهران(محل تحصیل قم )

روزانه

54

علامه طباطبایی

روزانه

65

سمنان

روزانه

78

تهران(محل تحصیل قم )

شبانه

106

مازندران

شبانه

145

پیام نور تهران

پیام نور

207

سازمان مدیریت صنعتی

غیرانتفاعی

244

پیام نور ساوه

پیام نور

270

پیام نور مرکز ورامین

پیام نور

393

پیام نور مرکز ساری

پیام نور

496

پیام نور تهران

پیام نور مجازی

650

پیام نور تهران

پیام نور مجازی

692

غیرانتفاعی مجازی فارابی چالوس

غیرانتفاعی مجازی

777

غیرانتفاعی مجازی فارابی چالوس

غیرانتفاعی مجازی

814

غیرانتفاعی مجازی فارابی چالوس

غیرانتفاعی مجازی

1143

غیرانتفاعی مجازی فارابی چالوس

غیرانتفاعی مجازی

منبع : سایت مدیران