تئوري مديريت
    * مديريت عمومي، تأليف دکتر الواني
    * مباني سازمان و مديريت، تأليف دکتر رضائيان
    * مديريت رفتار سازماني، تأليف دکتر رضائيان
    * مباني فلسفي و تئوري هاي رهبري و رفتار سازماني، تأليف دکتر افجه اي
    * مديريت منابع انساني، تأليف دکتر سعادت
    * رفتار سازماني، تأليف رابينز، ترجمة اعرابي، پارسائيان
    * رفتار سازماني، تأليف بلانچارد، ترجمة علاقه مند
    * تئوري سازمان، تأليف رابينز، ترجمة الواني، دانايي فرد
    * مديريت منابع انساني، تأليف دکتر سيد جوادين
    * مديريت منابع انساني، تأليف دکتر ميرسپاسي
    * تئوري سازمان، تأليف دفت ترجمة پارسائيان، اعرابي
    * تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها، تأليف دکتر رضائيان

   
زبان عمومي و تخصصي
الف. زبان تخصصي
    * زبان تخصصي مديريت (مقدماتي و پيشرفته)، تأليف دکتر داور ونوس
    * 1000 تست زبان تخصصي مديريت، تأليف دکتر داور ونوس
    * تخصصي مديريت، تأليف مهندس آرمان اشراقي
    * کتاب اصول مديريت Koontz
    * کتاب متون تخصصي مديريت عمومي به زبان انگليسي (خلاصه کتاب Stoner)، گردآوري دکتر اسماعيل پور و مهندس اشراقي
ب. زبان عمومي
    * زبان عمومي ارشد، تأليف مهندس آرمان اشراقي
    * کتاب 504 واژة انگليسي مطلقاً ضروري
    * کتاب واژگان ضروري براي تافل Barrons

رياضي
    * رياضيات و کاربرد آن در مديريت (2 جلد)، تأليف جمشيد صالحي، ايرج ابراهيمي
    * کتاب تست و خلاصة درس رياضيات کارشناسي ارشد، تأليف دکتر نيکوکار
    * رياضيات، تأليف دکتر ناصحي فر
    * کتاب تست رياضي، تأليف دکتر هادي رنجبران
    * کتاب تست و خلاصة درس رياضيات مديريت، تأليف دکتر عالم تبريز
    * كتاب درس و تست رياضيات، تاليف دكتر محموديان

آمار
    * آمار و کاربرد آن در مديريت (2 جلد)، تأليف دکتر عادل آذر
    * آمار و کاربرد آن در مديريت (2 جلد)، تأليف جمشيد صالحي، ايرج ابراهيمي
    * کتاب تست و خلاصة درس آمار، تأليف مهندس ابراهيمي
    * کتاب تست هاي طبقه بندي شدة آمار، تأليف هادي رنجبران
    * آمار و کاربرد آن در مديريت 1 و 2، تأليف دکتر محمد آقايي

اقتصاد خرد
    * اقتصاد خرد، تأليف دومينيک سالواتوره
    * درس و تست اقتصاد خرد، تأليف دکتر نظري
    * 2000 تست اقتصاد خرد، تأليف دکتر نظري

اقتصاد كلان
    * تئوري اقتصاد کلان (1)، تأليف محمد روزبهان
    * درس و تست اقتصاد کلان، تأليف دکتر نظري
    * 2000 تست اقتصاد کلان، تأليف دکتر نظري
 
پژوهش عملياتي
    * پژوهش عملياتي، تأليف دکتر مهرگان
    * پژوهش عملياتي، تأليف دکتر عادل آذر
    * نکات تستي و مفاهيم پژوهش عملياتي، تأليف دکتر مهرگان
    * پژوهش عملياتي، تاليف دكتر فدوي

مديريت بازاريابي
    * مديريت بازاريابي، تأليف دکتر روستا، دکتر ونوس، دکتر ابراهيمي
    * مديريت بازاريابي، تأليف فيليپ کاتلر
    * کتاب تست مديريت بازاريابي، تأليف دکتر ونوس

مديريت مالي
    * مديريت مالي (1) و (2)، تأليف دکتر جهانخاني، دکتر پارسائيان
    * مديريت مالي (درس و تست)، تأليف دکتر قاليباف
    * جزوات مديريت مالي، تأليف دکتر تهراني (دانشگاه تهران)

آزمون کارشناسي ارشد اين رشته در دانشگاه دولتي اواسط بهمن ماه و در دانشگاه آزاد اسلامي ارديبهشت ماه برگزار مي گردد.

منبع : سایت مدیران