عنوان

سال 84

سال 85

سال 86

سال 87

سال 88

روزانه تهران

87

59

76

124

168

روزانه شهرستان

31

43

59

107

121

کل روزانه

118

102

135

231

289

شبانه تهران

37

27

54

93

119

شبانه شهرستان

38

34

34

59

58

شبانه کل

75

62

88

152

177

غیر انتفاعی تهران

-

-

-

-

-

غیرانتفاعی شهرستان

30

40

35

50

75

کل غیر انتفاعی

30

40

35

50

75

پیام نور تهران، ری وکرج

-

-

40

48

60

پیام نور شهرستان

-

20

20

20

20

کل پیام نور

-

20

60

68

80

نیمه حضوری تهران

-

-

-

10

7

کل

223

224

318

511

628

منبع: سایت مدیران

توجه: در ظرفیت سال 1388، ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است .
توجه : با توجه به یکسان بودن ضریب و رتبه گرایشهای مالی و بازرگانی تا سال 1388، ظرفیت این دو رشته در این سالها با یکدیگر جمع شده است .