مهمترين شاخص هاي مقايسه وضعيت تحصيلي داوطلبان کنکور نسبت به يکديگر يکي معدل موثر و ديگري ميانگين وزني نمرات خام آن ها است. به عبارت ديگر آنچه که رتبه داوطلبان را رقم مي زند کميت اين دو شاخص است. لذا لازم است داوطلبان شرکت در کنکور کارشناسي ارشد رشته مديريت براي مقايسه وضعيت تحصيلي خود نسبت به داوطلبان کنکورهاي سالهاي گذشته،  هنگام بررسي نمونه کارنامه ها، اين معيارها را بيش از نمرات خام تک تک درس ها مدنظر داشته باشند.
کارنامه هاي زير از سايت Modir.ir گرفته شده است. اما از آنجا که اين سايت تنها نمرات خام کارنامه ها  و رتبه افراد را اعلام مي نمايد و اين اطلاعات نمي تواند معيار خوبي براي مقايسه وضعيت تحصيلي افراد نسبت به يکديگر باشد، ميانگين وزني نمرات خام هريک از کارنامه ها نيز (بر اساس ضريب هر درس در گرايش مربوطه) توسط کارشناسان مرجع الکترونيکي علوم مديريت ايران محاسبه شده و در اختيار کاربران قرار گرفته است.

 

زبان عمومی و تخصصی

ریاضی و آمار

تئوری های مدیریت

اقتصاد خرد و کلان

تحقیق در عملیات

مدیریت مالی

بازاریابی و مدیریت بازار

میانگین وزنی

رتبه

61

62

40

74

36

57

74

56.8125

1

54

63

37

83

57

0

37

47.0625

25

53

80

45

66

30

0

48

46.375

55

50

56

40

72

36

0

47

43.25

59

54

53

39

80

42

0

46

45.0625

63

47

80

36

83

53

0

16

44.5625

81

66

46

35

72

32

0

34

41.9375

115

40

31

34

93

37

0

27

37.375

178

34

30

39

54

37

24

47

37.6875

182

43

45

22

60

37

22

49

38.8125

187

47

3

24

76

16

57

59

39.6875

192

32

65

40

71

38

0

0

35.25

296

28

49

48

75

43

0

0

35.125

388

30

53

17

75

48

0

0

30.8125

435

58

28

32

59

3

0

4

28.625

722

51

39

22

34

21

0

0

25.4375

947

10

55

39

87

0

0

0

26.9375

953

19

20

32

45

0

0

0

17.6875

1893

38

0

15

53

0

0

0

16.5625

2244

31

0

8

53

0

-3

18

15.8125

3460

منبع : سایت مدیران