استاندارد جهانی یک  پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مدیریت براساس پنج بخش تشکیل شده است :

۱- صفحه عنوان :

عنوان تحقیق اولین صفحه پایان نامه شما می باشد .صفحه عنوان شامل اطلاعات زیر است:

الف ) عنوان پایان نامه

ب  ) نام کامل استاد راهنما

ج  ) نام کامل محقق یا محققین

د   ) نام مرکز یا دانشگاهی که پایان نامه در آن تقدیم میگردد .

ذ   ) نوع مدرک ( برای مثال : پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت )

و   ) تاریخ ارایه پایان نامه

۲- پیشگفتار و در صورت نیاز تشکر و قدر دانی :

این صفحه الزامی نیست اما بهتر است که یک صفحه را اختصاص به تشکر و تقدیر از فرد یا افراد با موسساتی  که شما را در نگارش پایان نامه یاری داده اند بدهید .

۳- فهرست مطالب:

معمولا شامل سه بخش است :

الف ) فهرست عناوین و شماره صفحه هر مطلب

ب ) در صورتیکه جدول وجود داشته باشد فهرست جداول و شماره صفحه هر جدول.

ج ) در صورتیکه تصویر وجود داشته باشد فهرست تصاویر و شماره صفحه هر تصویر .

۴- فصل اول – طرح تحقیق :

  مهمترین قسمتهای طرح تحقیق عبارتند از :

الف ) عنوان تحقیق ؛ باید خالی از هرگونه ابهام و پیچیدگی باشد.

ب )  تاریخچه و یا مقدمه ای  از موضوع تحقیق : در این قسمت مختصری از نظرات و تحقیقات مربوط به موضوع و یا مسایل و مشکلات حل نشده در این حوزه و همچنین توجه و علاقه جامعه به این موضوع اشاره میشود .

۵- فصل دوم –پیشینه تاریخی تحقیق :

در این بخش براساس مطالعات گذشته، مبانی نظری پژوهش بیان می شود. منظور از مبانی نظری ارائه تعاریف و مفاهیم بکار رفته در پژوهش به صورت روشن است و باید براساس مطالعات معتبر قبلی صورت گیرد. در بخش دوم ادبیات پژوهش به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً توسط پژوهشگران دیگر صورت گرفته پرداخته می شود. اگر درباره سازمانی خاص تحقیق میکنید باید یک بخش از فصل دوم را در حد سه تا جهار صفحه به معرفی سازمان مربوط اختصاص دهید.

۶- فصل سوم _ روش تحقیق :

در این بخش نوع پژوهش براساس هدف و ماهیت معرفی می شود. همچنین نحوه گردآوری داده ها بیان می شود. معمولا پژوهش های علمی از روش های مطالعه میدانی و کتابخانه ای برای گردآوری داده ها و اطلاعات استفاده می کنند. همینطور جامعه آماری و در صورت لزوم نمونه آماری معرفی می شوند. سپس گزاره های پژوهش ( فرضیه ها یا سوالات ) ارائه می گردد. همچنین آزمونهای آماری مورد استفاده و نرم افزار تجزیه و تحلیل داده ها نیز معرفی می شود. به بحث مقدمه ای بر روش تحقیق رجوع کنید.

۷- فصل چهارم _ ارائه یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن

در این قسمت براساس داده های بدست آمده و با توجه به روشهای آماری مناسب به تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. معمولا برای افزایش دقت محاسبات نرم افزارهای آماری مانند SPSS بکار گرفته می شود. این تحلیل اساس یک پژوهش علمی است.

۸- فصل پنجم _ خلاصه تحقیق و ارائه پیشنهادها :

این فصل شامل دو قسمت اصلی ، یکی خلاصه تحقیق و دیگری پیشنهادها است. یک خلاصه مناسب ترکیبی از دو نوع اطلاعات است : اطلاعات و یافته هایی که محقق از تحقیق جاری خویش به دست آورده است. دوم اطلاعات و یافته هایی که محقق از طریق مطالعه تحقیقات و نوشته های دیگران جمع آوری کرده است.

۹- فهرست منابع و مآخذ :

در این قسمت تمام منابع و مآخذ مورد استفاده ارائه می‌شود. فهرست نویسی قوانین خاص خودش را دارد. معمولا از روش APA برای نوشتن فهرست منابع استفاده می‌شود. به آموزش نوشتن فهرست منابع رجوع کنید.

۱۰- پیوست :

شامل مطالب و مدارکی است که در درک و فهم خواننده از پایان نامه کمک چندانی نمیکند و میتوان از پرسشنامه ها ، آزمونها ، نامه های نوشته شده به افراد و موسسات و سایر وسایل جمع اوری اطلاعات نام برد .