مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد 1388

رتبه

دانشگاه

نوع دوره

گرایش

23

دانشگاه تهران

روزانه

بازرگانی بین الملل

34

دانشگاه شهیدبهشتی

روزانه

بازرگانی بین الملل

54

دانشگاه شهیدبهشتی

روزانه

بازرگانی بین الملل

74

دانشگاه شهیدبهشتی

روزانه

بازاریابی

78

دانشگاه شهیدبهشتی

روزانه

بازاریابی

160

دانشگاه علامه طباطبایی

روزانه

بازرگانی بین الملل

199

دانشگاه علامه طباطبایی

روزانه

مدیریت تحول

225

دانشگاه علامه طباطبایی

روزانه

مدیریت بیمه

267

دانشگاه علامه طباطبایی

شبانه

بازاریابی

295

دانشگاه علامه طباطبایی

شبانه

بازرگانی بین الملل

321

دانشگاه گیلان

روزانه

-

341

دانشگاه اصفهان

روزانه- آموزش محور

بازاریابی

422

دانشگاه علامه طباطبایی

شبانه

مدیریت بیمه

422

دانشگاه یزد

روزانه

-

452

دانشگاه شهیدباهنر کرمان

روزانه

-

489

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

روزانه

-

574

دانشگاه شاهد

شبانه

بازاریابی بین المللی

588

دانشگاه ایلام

شبانه

-

660

دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

بازرگانی بین الملل

703

غیرانتفاعی ارشاد دماوند- خواهران

غیرانتفاعی

-

767

دانشگاه پيام نورمركزتهران /واحدري /

پیام نور

-

771

دانشگاه پيام نورمركزتهران /واحدري /

پیام نور

-

859

دانشگاه پیام نور تهران- مرکز کرج

پیام نور

-

897

غیرانتفاعی ارس تبریز

غیرانتفاعی

بازرگانی بین الملل

959

دانشگاه پیام نور تهران- مرکز کرج

پیام نور

-

1011

دانشگاه پیام نور – مرکز گرمسار

پیام نور

-

1060

دانشگاه پیام نور – مرکز گرمسار

پیام نور

-

1110

دانشگاه پیام نور – مرکز گرمسار

پیام نور

-

1112

دانشگاه پیام نور – مرکز گرمسار

پیام نور

-

توجه: از آنجا که ضرایب و سرفصلهای مطرح در آزمون گرایشهای مدیریت مالی و کارآفرینی تغییر نموده و این امر بر رتبه و تعداد داوطلبان سایر گرایشها تاثیرگذار است، در مقایسه رتبه های بدست آمده سالهای بعد از 1388 با محل قبولی به این مورد توجه نمایید .

 

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد 87

رتبه

رشته/گرایش

دانشگاه

روزانه/شبانه

130

مدیریت بازرگانی-گرایش تحول

علامه طباطبایی

روزانه

176

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

شهید بهشتی تهران

شبانه

179

مدیریت بازرگانی-گرایش مالی

اصفهان

روزانه

180

مدیریت بازرگانی-گرایش مالی

اصفهان

روزانه

*189س

مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی بین الملل

علامه طباطبایی

روزانه

267

مدیریت بازرگانی-گرایش تحول

علامه طباطبایی

شبانه

356

مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی بین الملل

فردوسی مشهد

شبانه

501

مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی

چمران اهواز

شبانه

542

مدیریت بازرگانی-گرایش مالی

چمران اهواز

شبانه

651

مدیریت بازرگانی-گرایش مالی

غیرانتفاعی ارس تبریز

غیرانتفاعی

812

مدیریت بازرگانی

غیرانتفاعی ارشاد دماوند

غیرانتفاعی

854

مدیریت بازرگانی-گرایش مالی

غیرانتفاعی ارس تبریز

غیرانتفاعی

957

مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی بین الملل

غیرانتفاعی ارس تبریز

غیرانتفاعی

س: سهمیه رتبه اولی

 

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 85

رشته و شهر قبولی

رتبه

مدیریت بازرگانی / گرایش مالی و بازاریابی / دانشگاه شاهد

101

مدیریت بازرگانی / گرایش بازاریابی بین الملل / دانشگاه شهید بهشتی / شبانه

107

مدیریت بازرگانی / گرایش مدیریت مالی / دانشگاه یزد

188

مدیریت بازرگانی / گرایش بازاریابی/ دانشگاه شهید بهشتی / شبانه

203

مدیریت بازرگانی / گرایش بازاریابی / دانشگاه علامه طباطبایی / شبانه

221

مدیریت بازرگانی / گرایش مدیریت بیمه / دانشگاه علامه طباطبایی/ شبانه

234

مدیریت بازرگانی / گرایش مدیریت بیمه / دانشگاه علامه طباطبایی/ شبانه

242

مدیریت بازرگانی / گرایش مالی و بازاریابی/ دانشگاه شاهد / شبانه

270

مدیریت بازرگانی / گرایش مدیریت مالی / دانشگاه اصفهان / شبانه

290

مدیریت بازرگانی / گرایش مدیریت مالی / دانشگاه الزهرا / شبانه

323

مدیریت بازرگانی / گرایش مالی و تحول / دانشگاه مازندران / شبانه

350

مدیریت بازرگانی / گرایش مالی / دانشگاه یزد/ شبانه

419

مدیریت بازرگانی / دانشگاه پیام نور گرمسار

486

مدیریت بازرگانی / گرایش مالی و بازاریابی/ دانشگاه شاهد / شبانه

489

مدیریت بازرگانی / گرایش بازرگانی داخلی/ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارس تبریز

777

منبع: سایت مدیران