ضرایب دروس گرایش مدیریت صنعتی در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت 

ردیف

نام درس های کد رشته 1142

ضریب در گرایش مدیریت صنعتی

1

زبان عمومی و تخصصی

3

2

تئوری های مدیریت

3

3

ریاضی و آمار

2

4

اقتصاد خرد و کلان

2

5

تحقیق در عملیات

2

6

مدیریت تولید

2

7

مالیه عمومی و بودجه

0

8

حسابداری دولتی

0

9

مدیریت مالی

0

10

بازاریابی و مدیریت بازار

0

11

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

0

منبع : سایت مدیران