رياضي
 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2 جلد)، تأليف جمشید صالحی، ایرج ابراهیمی
کتاب تست و خلاصة درس ریاضیات کارشناسی ارشد، تأليف دکتر نیکوکار
 ریاضیات، تأليف دکتر ناصحی فر
کتاب تست ریاضی، تأليف دکتر هادی رنجبران
 کتاب تست و خلاصة درس ریاضیات مدیریت، تأليف دکتر عالم تبریز
كتاب درس و تست رياضيات، تاليف دكتر محموديان

زبان عمومي و تخصصي
الف. زبان تخصصی
    زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته)، تأليف دکتر داور ونوس
    1000 تست زبان تخصصی مدیریت، تأليف دکتر داور ونوس
    تخصصی مدیریت، تأليف مهندس آرمان اشراقی
    کتاب اصول مدیریت Koontz
    کتاب متون تخصصی مدیریت عمومی به زبان انگلیسی (خلاصه کتاب Stoner)، گردآوری دکتر اسماعیل پور و مهندس اشراقی
ب. زبان عمومی
   زبان عمومی ارشد، تأليف مهندس آرمان اشراقی
     کتاب 504 واژة انگلیسی مطلقاً ضروری
  کتاب واژگان ضروری برای تافل Barrons
 

تئوري مديريت

  مدیریت عمومی، تأليف دکتر الوانی
     مبانی سازمان و مدیریت، تأليف دکتر رضائیان
     مدیریت رفتار سازمانی، تأليف دکتر رضائیان
    مبانی فلسفی و تئوری های رهبری و رفتار سازمانی، تأليف دکتر افجه ای
 مدیریت منابع انسانی، تأليف دکتر سعادت
   رفتار سازمانی، تأليف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
     رفتار سازمانی، تأليف بلانچارد، ترجمة علاقه مند
     تئوری سازمان، تأليف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد
     مدیریت منابع انسانی، تأليف دکتر سید جوادین
     مدیریت منابع انسانی، تأليف دکتر میرسپاسی
     تئوری سازمان، تأليف دفت ترجمة پارسائیان، اعرابی
    تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تأليف دکتر رضائیان

آمار
آمار و کاربرد آن در مدیریت (2 جلد)، تأليف دکتر عادل آذر
 آمار و کاربرد آن در مدیریت (2 جلد)، تأليف جمشید صالحی، ایرج ابراهیمی
  کتاب تست و خلاصة درس آمار، تأليف مهندس ابراهیمی
   کتاب تست های طبقه بندی شدة آمار، تأليف هادی رنجبران
  آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2، تأليف دکتر محمد آقایی

اقتصاد خرد
  اقتصاد خرد، تأليف دومینیک سالواتوره
   درس و تست اقتصاد خرد، تأليف دکتر نظری
  2000 تست اقتصاد خرد، تأليف دکتر نظری

مديريت توليد
  مدیریت تولید و عملیات، تأليف دکتر جعفر نژاد
    مدیریت تولید، تأليف دکتر الوانی
  مدیریت تولید، تأليف دکتر هایده متقی

اقتصاد كلان
 تئوری اقتصاد کلان (1)، تأليف محمد روزبهان
 درس و تست اقتصاد کلان، تأليف دکتر نظری
   2000 تست اقتصاد کلان، تأليف دکتر نظری
  
پژوهش عملياتي
  پژوهش عملیاتی، تأليف دکتر مهرگان
  پژوهش عملیاتی، تأليف دکتر عادل آذر
  نکات تستی و مفاهیم پژوهش عملیاتی، تأليف دکتر مهرگان
  پژوهش عملياتي، تاليف دكتر فدوي

آزمون کارشناسی ارشد این رشته در دانشگاه دولتی اواسط بهمن ماه و در دانشگاه آزاد اسلامی اردیبهشت ماه برگزار می گردد.

منبع : سایت مدیران