ظرفیت دانشگاهها در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در پنج سال گذشته

 

سال 84

سال 85

سال 86

سال87

سال88

روزانه تهران

43

38

41

44

78

روزانه شهرستان

21

31

41

53

52

کل روزانه

64

69

82

97

130

شبانه تهران

8

10

35

51

51

شبانه شهرستان

24

20

18

30

28

شبانه کل

32

30

53

81

79

غیر انتفاعی تهران

-

-

-

-

-

غیرانتفاعی شهرستان

-

15

30

45

50

کل غیر انتفاعی

-

15

30

45

50

پیام نور تهران وکرج

-

-

-

-

-

پیام نور شهرستان

-

-

-

-

-

کل پیام نور

-

-

-

-

-

نیمه حضوری تهران

-

-

-

-

7

کل

96

114

165

223

266

توجه: در ظرفیت سال 1388، ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است .

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سال 1388

 

روزانه مدیریت صنعتی

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه اصفهان

6

0

فاقد خوابگاه

دانشگاه اصفهان

2

0

شیوه آموزش محور- فاقد خوابگاه

دانشگاه بین المللی امام خمینی _ قزوین

6

0

-

دانشگاه تربیت مدرس

6

0

-

دانشگاه تهران

0

5

گرایش تحقیق درعملیات

دانشگاه تهران

5

0

گرایش تولید

دانشگاه خلیج فارس - بوشهر

9

0

-

دانشگاه شهیدبهشتی

10

0

-

دانشگاه شهیدبهشتی

5

0

گرایش تحقیق درعملیات

دانشگاه شهیدبهشتی

5

0

گرایش تولید

دانشگاه شیراز

7

0

گرایش تولید

دانشگاه علامه طباطبایی

12

0

گرایش تحقیق درعملیات

دانشگاه علامه طباطبایی

12

0

گرایش تولید

دانشگاه علامه طباطبایی

2

0

گرایش تحقیق در عملیات- شیوه آموزش محور

دانشگاه علامه طباطبایی

2

0

گرایش تولید- شیوه آموزش محور

دانشگاه فردوسی مشهد

8

0

گرایش تولید

دانشگاه گیلان

8

0

-

دانشگاه مازندران

4

0

گرایش مدیریت تولیدوعملیات

دانشگاه یزد

4

0

گرایش تولید

 

 

روزانه مدیریت تکنولوژی

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه علامه طباطبایی

12

0

گرایش انتقال تکنولوژی

دانشگاه علامه طباطبایی

2

0

گرایش انتقال تکنولوژی - شیوه آموزش محور

 

شبانه مدیریت صنعتی

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه بین المللی امام خمینی _ قزوین

3

0

-

دانشگاه تهران

0

6

گرایش تحقیق درعملیات-فاقد خوابگاه

دانشگاه تهران

6

0

گرایش تولید - فاقد خوابگاه

دانشگاه شیراز

3

0

گرایش تولید

دانشگاه شیراز

3

0

گرایش تولید-شیوه آموزش محور

دانشگاه علامه طباطبایی

0

12

گرایش تحقیق درعملیات

دانشگاه علامه طباطبایی

0

12

گرایش تولید

دانشگاه علامه طباطبایی

0

1

گرایش تحقیق در عملیات- شیوه آموزش محور

دانشگاه علامه طباطبایی

0

1

گرایش تولید- شیوه آموزش محور

دانشگاه فردوسی مشهد

5

0

گرایش تولید - فاقد خوابگاه

دانشگاه گیلان

6

0

-

دانشگاه مازندران

3

0

گرایش مدیریت تولیدوعملیات

دانشگاه یزد

2

0

گرایش تولید

دانشگاه یزد

3

0

گرایش تولید- شیوه آموزش محور

 

شبانه مدیریت تکنولوژی

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه علامه طباطبایی

0

12

گرایش انتقال تکنولوژی

دانشگاه علامه طباطبایی

0

1

گرایش انتقال تکنولوژی - شیوه آموزش محور

 

غیرحضوری

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه تربیت مدرس

7

0

فاقد خوابگاه و تسهیلات

 

غیرانتفاعی

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارشاد - دماوند

10

0

فقط زن - واحدخواهران تهران - گرایش مالی

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارشاد - دماوند

10

0

فقط مرد - واحدبرادران دماوند - گرایش مالی

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی جهاددانشگاهی - واحدیزد

15

0

-

موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین

15

0

محل تحصیل واحد قزوین

منبع: سایت مدیران