مهمترین شاخص های مقایسه وضعیت تحصیلی داوطلبان کنکور نسبت به یکدیگر یکی معدل موثر و دیگری میانگین وزنی نمرات خام آن ها است. به عبارت دیگر آنچه که رتبه داوطلبان را رقم می زند کمیت این دو شاخص است. لذا لازم است داوطلبان شرکت در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت برای مقایسه وضعیت تحصیلی خود نسبت به داوطلبان کنکورهای سالهای گذشته،  هنگام بررسی نمونه کارنامه ها، این معیارها را بیش از نمرات خام تک تک درس ها مدنظر داشته باشند.
کارنامه های زیر از سایت Modir.ir گرفته شده است. اما از آنجا که این سایت تنها نمرات خام کارنامه ها  و رتبه افراد را اعلام می نماید و این اطلاعات نمی تواند معیار خوبی برای مقایسه وضعیت تحصیلی افراد نسبت به یکدیگر باشد، میانگین وزنی نمرات خام هریک از کارنامه ها نیز (بر اساس ضریب هر درس در گرایش مربوطه) توسط کارشناسان مرجع الکترونیکی علوم مدیریت ایران محاسبه شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است.

زبان عمومی و تخصصی

ریاضی و آمار

تئوری های مدیریت

اقتصاد خرد و کلان

تحقیق در عملیات

مدیریت تولید

میانگین وزنی

رتبه

54

63

37

83

57

62

57.357143

4

47

80

36

83

53

57

56.785714

13

53

80

45

66

30

51

53.428571

24

54

53

39

80

42

52

52.357143

27

66

46

35

72

32

57

51.214286

37

40

31

34

93

37

60

47.428571

49

28

49

48

75

43

72

50.428571

57

61

62

40

74

36

0

46.214286

60

50

56

40

72

36

26

46.428571

67

32

65

40

71

38

52

47.714286

70

30

53

17

75

48

56

43.214286

106

51

39

22

34

21

53

36.642857

334

58

28

32

59

3

16

34.428571

482

34

30

39

54

37

0

32.928571

489

43

45

22

60

37

0

34.214286

501

10

55

39

87

0

0

30.785714

776

47

3

24

76

16

0

28.785714

975

19

20

32

45

0

0

20.214286

1675

38

0

15

53

0

0

18.928571

1994

31

0

8

53

0

5

16.642857

360

 

منبع : سایت مدیران