مهمترین شاخص های مقایسه وضعیت تحصیلی داوطلبان کنکور نسبت به یکدیگر یکی معدل موثر و دیگری میانگین وزنی نمرات خام آن ها است. به عبارت دیگر آنچه که رتبه داوطلبان را رقم می زند کمیت این دو شاخص است. لذا لازم است داوطلبان شرکت در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت برای مقایسه وضعیت تحصیلی خود نسبت به داوطلبان کنکورهای سالهای گذشته،  هنگام بررسی نمونه کارنامه ها، این معیارها را بیش از نمرات خام تک تک درس ها مدنظر داشته باشند.
کارنامه های زیر از سایت Modir.ir گرفته شده است. اما از آنجا که این سایت تنها نمرات خام کارنامه ها  و رتبه افراد را اعلام می نماید و این اطلاعات نمی تواند معیار خوبی برای مقایسه وضعیت تحصیلی افراد نسبت به یکدیگر باشد، میانگین وزنی نمرات خام هریک از کارنامه ها نیز (بر اساس ضریب هر درس در گرایش مربوطه) توسط کارشناسان مرجع الکترونیکی علوم مدیریت ایران محاسبه شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است.

زبان عمومی و تخصصی

ریاضی و آمار

تئوری های مدیریت

اقتصاد خرد و کلان

تحقیق در عملیات

مدیریت تولید

معدل

میانگین وزنی

رتبه

78

77

59

51

6

50

16.38

55.6429

16

79

46

37

79

29

58

14.86

55.1429

21

70

58

44

83

39

31

13.9

54.5714

77

50

31

46

73

14

39

17.16

43

154

41

59

37

60

19

56

15.14

44.4286

168

37

42

47

57

22

57

16.42

43.4286

169

12

48

58

64

27

46

16.04

41.4286

235

58

37

39

59

15

43

13.49

42.7857

256

54

31

40

30

39

43

15.47

40.5714

264

27

37

68

60

30

0

18.39

38.5

267

43

16

44

70

39

0

19.5

36.5

296

37

27

55

26

26

52

17.47

38.4286

296

43

37

61

46

20

0

18.72

37

313

53

36

41

61

19

0

18.26

36.7143

340

50

39

53

51

23

0

15.92

38.2143

364

31

40

35

52

35

48

14.14

39.1429

399

58

25

55

69

0

0

15.39

37.6429

420

68

23

33

61

5

31

13.67

38.7857

438

41

40

31

48

14

46

16.14

36.5714

460

47

30

50

59

27

0

14.26

37.3571

501

73

7

48

21

2

31

17.16

34.6429

514

32

9

65

70

10

0

17.79

33.5

572

57

12

45

63

5

0

18.17

33.2857

574

57

43

38

51

22

0

13.47

36.9286

603

27

47

40

60

12

23

15.77

34.6429

607

47

45

45

59

0

6

14.92

35.4286

620

21

26

63

64

0

0

18.52

30.8571

743

31

28

39

62

28

0

16.48

31.8571

807

26

33

22

59

30

50

-

34.8571

811

14

17

77

58

17

0

15.11

32.6429

851

 منبع : سایت مدیران